Adatkezelési tájékoztató

A személyes adatok védelme rendkívül fontos számomra, ezért a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetem, hogy Önről milyen személyes adatot, milyen célból és jogalappal kezelek. Az Adatkezelési tájékoztató az Önt megillető jogokat is tartalmazza.

1. Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő: Nagyné Hermann Zsófia,egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely: 2899 Naszály, Szabadság utca 25.

Nyilvántartási szám: 56360352

Adószám: 57709035-1-31

Honlap: www.nagynehermannzsofia.hu

Email elérhetőség: ugyfelszolgalat@nagynehermannzsofia.hu

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok

  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló (Ptk.)
  • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról szóló (Áfatörvény)
  • 2000. évi C. törvény a számvitelről szóló (Számviteli tv.)
  • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény)
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)
  • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
  • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (Fttv.)

3. Fogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ilyen tipikus személyes adatok különösen: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

4. Alapelvek

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő alapelveket veszi figyelembe, így a személyes adatok:

a. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság)

b. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés (célhoz kötöttség)

c. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk (adattakarékosság)

d. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság)

e. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel (korlátozott tárolhatóság)

f. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg)

g. az Adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (elszámoltathatóság)

5. Adatkezelési tevékenység

a.) kapcsolatfelvétel (honlap)

Adatkezelés céljaKapcsolat felvétele, kapcsolattartás  
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Az Érintettek kategóriáiÉrdeklődő  
Személyes adatok köreNév, telefonszám, email cím, vállalkozás neve  
Adatmegőrzési időA kapcsolatfelvételt követő 1. év végéig  
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

tárhelyszolgáltató:
Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-381419)

levelezési rendszer szolgáltatók:
Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-381419)
Google Ireland Ltd. (székhely: Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írország)

CRM rendszer:
MiniCRM Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., cégjegyzékszám: 01-10-047449)
Adatok forrásaA személyes adatok forrása az érdeklődő
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud kapcsolatot felvenni Önnel.

b.) kapcsolatfelvétel emailben

Adatkezelés céljaKapcsolat felvétele email formájában  
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Az Érintettek kategóriáiÉrdeklődő  
Személyes adatok köreNév, telefonszám, email cím  
Adatmegőrzési időA kapcsolatfelvételt követő 1. év végéig  
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

levelezési rendszer szolgáltatók:
Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-381419)
Google Ireland Ltd. (székhely: Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írország)

CRM rendszer:
MiniCRM Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., cégjegyzékszám: 01-10-047449)
Adatok forrásaA személyes adatok forrása az érdeklődő
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja Önnel felvenni a kapcsolatot emailben.

c.) hírlevél küldése 

Adatkezelés céljaHírlevél küldése  
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás  
Az Érintettek kategóriáiHírlevélre feliratkozó  
Személyes adatok köreNév, email cím  
Adatmegőrzési időA hozzájárulás visszavonásáig vagy a feliratkozásról történő leiratkozás időpontjától számított 30 napig
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:
CRM rendszer:
MiniCRM Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., cégjegyzékszám: 01-10-047449)
Hírlevél küldő rendszer:
BITHUSZÁROK Számítástechnikai és Szolgáltató Bt. (székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8. tetőtér 4., cégjegyzékszám: 13-06-065996)
Adatok forrásaA személyes adatok forrása a hírlevélre feliratkozó
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud Önnek hírlevelet küldeni.

d.) konzultációra jelentkezés

Adatkezelés céljaKonzultációra jelentkezés (honlapon, telefonon, emailen)
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Az Érintettek kategóriáiÉrdeklődő  
Személyes adatok köreNév, telefonszám, email cím, számlázási cím, adószám (céges érdeklődő esetén)
Adatmegőrzési időA kapcsolatfelvételt követő 1. év végéig  
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

tárhelyszolgáltató:
Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-381419)

levelezési rendszer szolgáltatók:
Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-381419)
Google Ireland Ltd. (székhely: Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írország)

CRM rendszer:
MiniCRM Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., cégjegyzékszám: 01-10-047449)

Google Meet szolgáltatója:
Google Ireland Ltd. (székhely: Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írország)
Adatok forrásaA személyes adatok forrása az érdeklődő  
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud kapcsolatot felvenni Önnel

e.) megbízási szerződés megkötése

Adatkezelés céljaMegbízási szerződés megkötése  
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges  
Az Érintettek kategóriáiPartner (egyéni vállalkozó, Kft., Bt., Zrt., természetes személy)  
Személyes adatok köreNév, székhely, adószám, nyilvántartási szám/cégjegyzékszám Természetes személy partner esetén: Név, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely  
Adatmegőrzési időA szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig  
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:
E-szerződes szolgáltatója:
Wiredsign Zrt. (székhely: 2643 Diósjenő, Dózsa György út 28/b, cégjegyzékszám: 12-10-001683)
Adatok forrásaA személyes adatok forrása a Partner  
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud Önnel szerződést kötni

f.) vállalkozási szerződés megkötése

Adatkezelés céljaVállalkozási szerződés megkötése  
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Az Érintettek kategóriáiPartner (egyéni vállalkozó, Kft., Bt., Zrt., természetes személy)
Személyes adatok köreNév, székhely, adószám, nyilvántartási szám/cégjegyzékszám Természetes személy partner esetén: név, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely
Adatmegőrzési időA szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:
E-szerződes szolgáltatója:
Wiredsign Zrt. (székhely: 2643 Diósjenő, Dózsa György út 28/b, cégjegyzékszám: 12-10-001683)
Adatok forrásaA személyes adatok forrása a Partner  
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud Önnel szerződést kötni

g.) számlázás

Adatkezelés céljaSzámla kiállítása  
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése: Áfatörvény 159. § (1) bekezdése
Az Érintettek kategóriáiÜgyfél  
Személyes adatok köreNév, cím, adószám (céges ügyfél esetén), email cím
Adatmegőrzési időSzámviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

számlázó program a szamlazz.hu üzemeltetője: KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., cégjegyzékszám: 01-09-303201)

könyvelő:
Zsoldosné Egry Zsuzsanna Mercedes, egyéni vállalkozó (székhely: 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. A ép. FS em. 7 ajtó, nyilvántartási szám: 54785553)  

pénzügyi asszisztens:
Kreisz-Horváth Zsuzsa Éva, egyéni vállalkozó (székhely: 2330 Dunaharaszti, Táncsics Mihály utca 62., Nyilvántartási szám: 57979513)

Az Adatkezelő az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 10. számú melléklet 1. pontja szerint adatot szolgáltat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részére
Adatok forrásaA személyes adatok forrása az ügyfél  
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud a jogszabályban előírt számlázási kötelezettségének eleget tenni

h.) szolgáltatás ellenértékének kifizetése

Adatkezelés céljaSzolgáltatás ellenértékének kifizetése banki átutalás útján
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Az Érintettek kategóriáiÜgyfél  
Személyes adatok köreNév, cégnév (céges ügyfél esetén), bankszámlaszám, átutalás összege, átutalás ideje
Adatmegőrzési időSzámviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A személyes adatokhoz önálló Adatkezelőként Adatkezelő számlavezető bankja fér hozzá:
MKB Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38., cégjegyzékszám: 01-10-040952).
A Bank adatkezelési tájékoztatója elérhető itt: https://www.mkb.hu/adatvedelmi-tajekoztatas
Adatok forrásaA személyes adatok forrása az ügyfél
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor Ön nem tudja kifizetni a szolgáltatást

i.) szerződéses kapcsolattartás

Az Adatkezelő a vele szerződött Partnerei (beszállító, ügyfél) esetében a szerződésben rögzített kapcsolattartóján keresztül folytat kommunikációt, és tart fenn üzleti kapcsolatot.

Adatkezelés céljaAz Adatkezelő és a Partner közötti szerződés cél szerinti megvalósításához a kommunikáció fenntartása, és az együttműködés megvalósítása  
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont: jogos érdek  
Az Érintettek kategóriáiPartner (egyéni vállalkozó, Kft., Bt., Zrt.) munkavállalója, mint kapcsolattartóként kijelölt személy  
Személyes adatok köreNév, beosztás, telefonszám, email cím  
Adatmegőrzési időA szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

CRM rendszer:
MiniCRM Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., cégjegyzékszám: 01-10-047449)

asszisztens:
Kovács László, egyéni vállalkozó, (Székhely: 5537 Zsadány, Béke utca 161., Nyilvántartási szám: 33218198)

asszisztens: Varga Virág, egyéni vállalkozó, (Székhely: 2700 Cegléd, B. Tóth Ferenc utca 14., Nyilvántartási szám: 55264693)
Adatok forrásaA személyes adatok forrása a Partner kapcsolattartója
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud Önnel egyeztetni mint Partnerrel

j.) véleményadás

Adatkezelés céljaÜgyfelektől származó vélemény megjelenítése honlapon, közösségi média felületeken  
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás  
Az Érintettek kategóriáiÜgyfél  
Személyes adatok köreNév, fotó, honlap, közösségi média megjelenés, vélemény tartalma
Adatmegőrzési időA hozzájárulás visszavonásáig  
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe: tárhelyszolgáltató: Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-381419)CRM rendszer: MiniCRM Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., cégjegyzékszám: 01-10-047449)
Adatok forrásaA személyes adatok forrása az ügyfél  
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja a véleményét megjeleníteni

6. Honlap adatkezelése

A Honlap sütiket használ.

A süti (angolul: cookie) egy fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy honlapot meglátogat. A süti egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd minden egyes kérés alkalmával a böngésző visszaküldi ezt a szervernek a kiszolgáló által meghatározott adattartalommal. Ennek az a célja, hogy az Ön által látogatott honlap internetes beállításait elmentse, így ha Ön újra ugyanazt a honlapot keresi fel azonos eszközről, akkor az oldal már emlékezni fog a beállított paraméterekre.

A süti számtalan funkcióval rendelkezik. Sütit leggyakrabban hirdetések, szolgáltatások személyre szabásához, a honlap forgalmának elemzéséhez használnak.

A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében süti csak abban az esetben tárolható az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van, azaz elengedhetetlen a honlap működéséhez, ezeket nevezik „szükséges sütiknek”. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön hozzájárulására van szükség. A honlapon aktuálisan használt sütiket a honlapra történő belépéskor felugró ablakban (pop-up ablak) tekintheti meg és állíthatja be. 

A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve Ön megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

Tekintettel arra, hogy a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem lehet garantálni, hogy Ön képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben. További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól:

7. Közösségi média

Az Adatkezelő elérhető az alábbi közösségi oldalakon.

A közösségi oldal üzemeltetője önálló Adatkezelőnek minősül, az adatkezelésről szóló tájékoztatás a következő linkeken elérhető:

Közösségi oldal:Adatkezelő neve:Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:
FacebookMeta Platforms Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország)https://www.facebook.com/privacy/explanation
InstagramMeta Platforms Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország)https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav
TiktokTikTok Technology Ltd., (székhely: 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Írország)https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=hu
LinkedInLinkedIn Ireland Unlimited Company (székhely: Wilton Plaza Wilton Place, Dublin 2 Írország)https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy    

Az Adatkezelő nem rögzít és nem kezel személyes adatot az adott közösségi oldal felhasználójáról a belső adatbázisában és rendszerében.

8. Az adatokhoz való hozzáférés

Az Adatkezelő hozzáfér a személyes adatokhoz a feladatai ellátásához szükséges mértékben.

9. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

10. Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogok és tartalmuk

  Adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jog  Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jog tartalma
Tájékoztatáshoz való jog /GDPR 13-14. cikk/Ön jogosult arra, hogy a személyes adatai megszerzésének időpontjában tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. Az Adatkezelő olyan további információt is az Ön rendelkezésére bocsát, amelyek a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükségesek, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát. Önt tájékoztatni kell továbbá a profilalkotás tényéről és annak következményeiről is.
Hozzáféréshez való jog /GDPR 15. cikk/Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő:
·      milyen személyes adatait
·      milyen jogalapon
·      milyen adatkezelési cél miatt
·      mennyi ideig kezeli
·      kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait
·      milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem Ön bocsátotta azokat az Adatkezelő rendelkezésére)
·      alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.
Helyesbítéshez való jog /GDPR 16. cikk/Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatait helyesbítse vagy a hiányos személyes adatait kiegészítse. Tehát Ön kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét, vagy egyéb elérhetőségét).
Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) /GDPR 17. cikk/Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
·      a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
·      Ön visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
·      Ön a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen
·      a személyes adatait jogellenesen kezelték
·      a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
·      a személyes adatainak gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Korlátozáshoz való jog /GDPR 18. cikk/Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
·      Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát)
·      az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
·      az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
Ön a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).
Adathordozhatósághoz való jog /GDPR 20. cikk/Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
·      az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és
·      az adatkezelés automatizált módon történik.
Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatainak Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Tiltakozáshoz való jog /GDPR 21. cikk/Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatai e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Hozzájárulás visszavonásának joga /GDPR 7. cikk (3) bekezdés/Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt Önt erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

11. Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogorvoslati lehetőségek és tartalmuk

Jogorvoslati lehetőségA jogorvoslati lehetőség tartalma
Felügyeleti Hatóságnál történő panasztétel joga /GDPR 77. cikk/Ön a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén panaszt nyújthat be a következő Hatósághoz:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
telefon: +36 (1) 391-1400
email: ugyfelszolgalat@naih.hu  
honlap: www.naih.hu
Az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (bírósági eljárás kezdeményezése) /GDPR 79. cikk/Ön jogosult bírósághoz fordulni az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó ellen, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be a keresetét. A törvényszékek elérhetősége: www.birosag.hu/torvenyszekek  

12. Az Adatkezelési tájékoztató frissítése

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A jelen tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve egyéb körülmény miatt szükség van. Az Érintett kérésére az Adatkezelő megküldi neki a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát a vele leegyeztetett formában.

Naszály, 2023. november 08.